ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

Филиал “Любен Каравелов” – Кърджали е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южна България и заема второ място в последното рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в страната.

Филиалът е „обработващ лични данни” – публична структура, която обработва лични данни от името на администратора ПУ “Паисий Хилендарски” по смисъла  на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Част от данните, които доброволно предоставяте, са лични данни и се обработват съответствие с Регламент (EС) 2016/679.

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, можете да го направите направо до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg) или чрез ПУ “Паисий Хилендарски” на посочените данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните във Филиал “Любен Каравелов” – Кърджали: Красимира Драгиева, тел: 0884 280 108 , e-mail: krasi_dragieva@uni-plovdiv.bg

Документи и формуляри по ОРЗД/GDPR (Общ регламент за защита на личните данни/General data protection regulation)

Съгласия за обработване на личните данни

по чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

С формулярите по ОРЗД/GDPR (Общ регламент за защита на личните данни/General data protection regulation) според ОРЗД/GDPR субектите на лични данни имат възможност да упражнят своите права, а именно:

– Право на информираност на субектите във връзка с обработване на личните им данни;
– Право по всяко време да се изиска от обработващия лични данни достъп до личните данни;
– Право по всяко време да се изиска от обработващия лични данни копие от личните данни;
– Право на преносимост на данните между отделните администратори;
– Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
– Право на изтриване на личните данни – правото „да бъдеш забравен”;
– Право на възражение – подаване на жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни;
– Право да не бъдеш обект на изцяло автоматизирано решение;
– Право за ограничаване на обработването от страна на обработващия лични данни.