ВИЗИТКА

Филиал “Любен Каравелов” – Кърджали е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие, териториално изнесена структура със статут на юридическо лице на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Университетът е най-голямото държавно висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

В своята 60-годишна история Филиалът на Пловдивския университет се утвърди като значимо и авторитетно регионално средище за висше образование, наука и култура. Той е приемник на основания през 1961 г. Полувисш педагогически институт “Любен Каравелов”, преобразуван с Постановление № 90 на Министерския съвет от 23.04.1996 г.

Образователната политика на Филиала следва академичния модел за качествено образование на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и е синхронизирана с целите, задачите и потребностите на обществото в регионален и национален мащаб. Мисията му е свързана с повишаване на образователния, научния и духовния потенциал на населението в Източните Родопи чрез подготовката на конкурентноспособни специалисти с висше образование, способни да развиват и прилагат научно-практически знания в различни области на човешката дейност.

Във Филиал-Кърджали се обучават високоспециализирани кадри с висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалности от три професионални направления: „Педагогика“, „Педагогика на обучението по …“ и „Биологически науки“.

С решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали организира изнесено обучение по акредитирани магистърски програми.

Филиалът е институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация в рамките на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления.

Днес усилията на целия академичен състав са насочени към утвърждаване на ПУ-Филиал „Любен Каравелов“ като авторитетна и разпознаваема образователна институция чрез организиране на специализирано и качествено обучение, иновативни изследвания в различни научни области и конкурентно участие на пазара на труда.