ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Всички пълнолетни учащи се – студенти и докторанти до 26–годишна възраст във висшите училища следва да подават декларация за здравно осигуряване, независимо от това, дали подлежат на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО.
Съгласно чл. 67 от Закона за висшето образование статут на студент или докторант се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване, поради което здравноосигурителните вноски за учащите се се дължат от момента на записването им във висшите учебни заведения до момента на отписването.
За учащи се във висше учебно заведение се считат и прекъсналите по болест, прекъсналите поради бременност и раждане, прекъсналите поради слаб успех и всички видове студенти, които са прекъснали, но са запазили студентските права.
Български студенти, учащи се в чужбина по двустранни спогодби или договори, по които страна е България, подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет.
Децата на студентите подлежат на здравно осигуряване като неосигурени членове на семействата за сметка на родителите си.
Декларацията се подава задължително в началото на всяка учебна година, както и при промяна на декларираните обстоятелства.
Ако студентът не подаде декларация и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло върху студента – той следва да се самоосигурява.
Студентите не следва да бъдат осигуряване след датата на първа сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит.
Студент, който има доходи, не следва да бъде осигуряван.