Извършва оперативното счетоводство на Филиала чрез текуща регистрация и обработка на първичните счетоводни документи в счетоводни регистри и оборотни ведомости. Съхранява текущата счетоводна документация в сроковете, определени в Закона за счетоводството.

Осъществява текущите банкови и касови плащания. Начислява и превежда: дължимите осигурителни вноски, данъци, работни заплати и други възнаграждения.

Изготвя и анализира периодичните и годишните финансови отчети; отчетите за касовото изпълнение на бюджета; справки и информация за ПУ „Паисий Хилендарски“.

Организира извършването на периодичните инвентаризации или извънредни такива, съгласно Закона за счетоводството, и оформя резултатите от тях.


Олга Стоянова
главен счетоводител
тел.: 0888 961 920
e-mail: o.stoyanova@uni-plovdiv.bg
стая: 226-Б
работно време: 8,30 до 12,30 ч., 12,30 до 16,30 ч.
почивен ден: събота и неделя

Нина Стефанова
касиер

тел.: 0885 045 506
e-mail: n_stefanova@uni-plovdiv.bg
стая: 220
работно време: 8,30 до 12,30 ч., 12,30 до 16,30 ч.
почивен ден: събота и неделя