Филиалният съвет е колективен орган за управление на дейността на филиала. Съставът и структурата му се определят от Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Директорът по право е председател на Филиалния съвет.

Филиалният съвет координира цялостната образователна, научноизследователска и информационна дейност на филиала и предлага за решаване или утвърждаване от Академичния съвет на въпроси, които са извън правомощията на директора.

Правомощията на Филиалния съвет и директора са регламентирани в Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет.