Отделът отговаря за административното обслужване на студентите.  Извършват се дейности, обхващащи целия период на обучението на студентите от кандидатстването и записването до дипломирането им – подготвя издаването на студентски книжки, уверения, академични справки и дипломи.

Отделът следи и изпълнява решенията на Академичния  и Филиалния съвети, свързани с учебния процес. Събира, води и съхранява цялата учебна документация по специалностите, изучавани във Филиала (учебни планове, главни книги, дипломни книги, протоколи от изпити и др.). Познава и следи за изпълнението на нормативната уредба: Закона за висшето образование; Правилника на университета; наредбите за прием на студенти; наредбите за единните държавни изисквания, както и всички останали нормативни документи, регламентиращи дейността по обучението на студентите във Филиал “Любен Каравелов”.

Отделът подготвя всички писма, доклади, заповеди и друга текуща кореспонденция, отнасяща се до обучението и статуса на студентите, както и осъществява връзка между Филиала и ведомствата и организациите с пряко отношение към подготовката на кадри и тяхната реализация.


Татяна Иванова
началник на “Учебен” отдел
тел: 0361/6-23-52
e-mail: tatyana.ivanova@uni-plovdiv.bg
стая: 223
Приемно време: 10.00-12.00 ч. и 14.00-15.00 ч.
почивен ден: събота и неделя

Детелина Дончева
организатор на учебния процес

тел.: 0884280112
стая: 328
e-mail: detelina_doncheva@uni-plovdiv.bg

Юмюгюл Кадир
секретар

тел.: 0361/6-23-52, 0361/6-52-66
e-mail: u.kadir@uni-plovdiv.bg
стая: 223