Кандидатстудентска кампания 2024 г.

СРОКОВЕ И НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

Кандидат-студентите подават документи в ПУ – Филиал „Любен Каравелов“, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 26 от 3 юни до 28 юни 2024 г. всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. по следния начин:

  1. Закупуват плик-заявление (кандидатстудентски комплект с формуляри) от книжарницата срещу Филиала.
  2. Попълват по образец всички формуляри от комплекта като подреждат по ред на желанието избраните от тях специалности.
  3. Представят всички документи за проверка в стая 223 „Учебен отдел“. Оригиналът на дипломата за завършено средно образование се връща на кандидата веднага след снемане на необходимите данни.
  4. Заплащат такса за кандидатстване в стая 220 „Касиер“ или чрез банков превод.
  5. Получават документ с входящ номер за приетите документи в стая 223 „Учебен отдел“.

Забележка: Удостоверения за положени конкурсни изпити от други висши училища се приемат най-късно до 3 юли 2024 г.

ВАЖНО

за кандидатстващите в специалностите „Начална училищна педагогика и чужд език” и „Предучилищна и начална училищна педагогика“

При подаване на документите се явяват задължително на изпит за проверка на говорни и комуникативни способности. Изпитът се провежда в зала 202 от комисия, назначена със заповед на директора на ПУ – Филиал „Любан Каравелов“. Кандидат-студентът удостоверява своята самоличност чрез лична карта.

Проверката на равнището на говорните и комуникативните способности включва беседване по въпроси, свързани с подготовката от средното училище и опита, придобит от обществения и културния живот, средствата за масово осведомяване, четене на откъси от художествени и научни текстове и др.

Кандидатите с комуникативни нарушения, които ще ги затрудняват при  изпълнение на професионалните им задължения, не се допускат до участие в класиране за посочените специалности.

Комисията за проверка на говорните и комуникативните способности издава документ, в който е отбелязано:

✓ „ДА“ – допуска се да подава документи за кандидатстване в горепосочените специалности;

✓„НЕ“ – не се допуска да подава документи за кандидатстване в горепосочените специалности.

Работно време на комисията:  от 9:00 ч. до 16:00 ч.