Филиал „Любен Каравелов”, гр. Кърджали осъществява обучение в бакалавърската програма ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, която принадлежи към Професионално направление 1.2. Педагогика.

Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра).

Бакалавърската програма има за цел да подготви квалифицирани педагогически кадри, които да притежават необходимите знания, умения и компетентности за качествено и ефективно планиране, организиране и реализиране на процесите на възпитание и обучение на деца и ученици в предучилищна и начална училищна възраст. Под ръководството на висококвалифициран хабилитиран научно-преподавателски състав студентите получават солидно теоретично и практическо обучение, гарантиращи качествена подготовка и успешна реализация в педагогическата практика.

Завършилите специалността могат да работят като: учител в детска градина (учител в подготвителна група в училище); учител по музика в детска градина; учител в начален етап на основното образование; учител в група за целодневна организация на учебен ден І – ІV клас; учител по религия на начален етап на основното образование І – ІV клас; учител по музика в занимания по интереси; учител в група за предучилищно образование в специално училище; възпитател в общежитие към училище или в център за подкрепа за личностно развитие; учител в занималня по интереси, центрове и др.

След придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” студентите имат възможност да продължат обучението си в: в магистърски програми в професионалното направление; в магистърски програми към други професионални направления с прием на неспециалисти, съобразно Закона за висше образование.