Отговаря за управлението на индивидуалните права и привилегии на служителите, включително на заплатите и надбавките, както и управление на трудовите договори и процедурите, свързани с встъпването в длъжност на служителите, изпитателните срокове, подновяването на договорите и прекратяването на трудовите правоотношения и подпомага процедурите, свързани с условията на труд, организацията на работното време, отпуските и отсъствията на служителите.


Красимира Георгиева
експерт “Управление на човешките ресурси”
тел: 0361/6 23 52, 0884 280 108
e-mail: krasi_dragieva@uni-plovdiv.bg
стая: 223