Филиал „Любен Каравелов”, гр. Кърджали осъществява обучение в бакалавърската програма НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК, която принадлежи към Професионално направление 1.2. Педагогика.

Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра).

Бакалавърската програма има за цел да подготви квалифицирани педагогически кадри, които притежават необходимите знания, умения и компетентности за качествено и ефективно планиране, организиране и реализиране на процесите на възпитание и обучение на ученици в начална училищна възраст.

В специалността „НУПЧЕ” успешно се интегрират теоретично и практическо обучение под вещото ръководство на ерудирани хабилитирани преподаватели, гарантиращи качествена подготовка и успешна реализация на завършващите студенти в педагогическата практика.

Завършилите специалността НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК могат да работят като: учител в начален етап на основното образование, преподаващ всички предмети; начален учител по чужд език (английски език); педагог в център за подкрепа за личностно развитие; педагог в специализиращи и обслужващи звена в системата на образованието, в специализираните институции за работа с деца в неравностойно положение и асоциално поведение, институции за деца лишени от родителски грижи, възпитателни училища-интернати и пр.; специалист, извършващ научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, както и в институциите, имащи образователно-просветни функции; ръководител или член на екип в неправителствени организации, фондации и др.

След придобиване на образователно-квалификационната степен “бакалавър” студентите имат възможност да продължат обучението си в: магистърски програми в професионалното направление; в магистърски програми към други професионални направления с прием на неспециалисти, съобразно Закона за висше образование.