СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ – ЗНАЧИМО, УДОВЛЕТВОРЯВАЩО И ОБЕЩАВАЩО СЪБИТИЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – КЪРДЖАЛИ

Академичното обучение обичайно и логично визира приоритетно учебната и професионално-практическата дейност на студентите. Често встрани от тази основна цел остават научната, научно-изследователската, художествено-творческата и спортната дейност на младите хора. Затова е изключително радващо, че тези дни на територията на висшето училище бе организирана изява в така посочените области – събитие, което представя научно-изследователските и художествено-творчески търсения на студентите от Филиал “Любен Каравелов” – Кърджали.

Нека адмирираме провеждането на Шестата студентска научна конференция „Науката – предизвикателство за младите“ (21.05.2024 г.), като открита форма на изява на студентите от Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Кърджали, и да си пожелаем създадената традиция да продължи още дълги години напред.

Планирането и подготовката на шестата поред студентска научна изява бе инициирана от доц. д-р Елисавета Семерджиева, директор на Филиала, а организацията бе поверена на младите преподаватели: гл. ас. д-р Христо Христозов, гл. ас. д-р Десислав Георгиев, ас. Васил Стаменов, ас. Илия Точев и ас. Даниела Казакова. След селекция от научно жури с председател доц. д-р Ваня Найденова до участие бяха допуснати 13 студентски доклади в различни научни направления и богато академично жанрово разнообразие. Много добро впечатление направиха докладите на: Димитрина Станкова, Ивелина Войнова и гл. ас. д-р Кристина Илиева – авторски разработки с конкретно приложение в педагогическата практика по проблемите на STEAM-обучението и дигиталните технологии като нови стратегии за преподаване; диагностични статусни проучвания, свързани с формиране на компетентности у ученици и учители от началния и прогимназиален етап на средното училище (Сезен Мехмед, Магдалена Дюлгерова, Мелис Местан, Сибел Карпузова); научни съобщения – плод на изследователски проучвания по актуални екологични проблеми (Росица Ермишкина, Наталия Дошева и гл.ас. д-р Славея Петрова) и др.

Не трябва да бъдат пропуснати и още няколко чудесни разработки: за живота и делото на Мара Михайлова (Маруся Момчева и доц. д-р Ваня Иванова), актуални методически проблеми на преподаването на изобразително изкуство (Росица Иванова, Елионора Каменова и докторант Петя Зенгин), проблеми на чуждоезиковото обучение (Ива Стоичкова, Невена Ставрева и ас. Даниела Казакова).

Проведеният студентски научен форум е много радващо, удовлетворително и обещаващо събитие за цялата академична общност на Филиала. Научно-изследователската дейност на изявени студенти под ръководството на техните опитни преподаватели е неделима част от академичното портфолио на висшето училище. Тя допринася за запознаване на бъдещите специалисти със спецификата на тази трудна творческа и високоотговорна работа и формира у тях основите на т.нар. „научноизследователска компетентност“. А тя от своя страна способства за бъдещата им професионална реализация като квалифицирани специалисти, подготвени да отговорят на високите изисквания на съвременния трудов пазар.


Скъпи колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на шестата поредна студентска научна конференция

„Науката – предизвикателство за младите“, която ще се проведе на 21.05.2024 г. от 11:00 ч. в зала 226А.

Очакваме ви,

Организационният екип


Уважаеми колеги,

Ръководството на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали има удоволствието да Ви покани за участие в тазгодишната студентска конференция, която ще се проведе на 21.05.2024 г. Научният форум цели да даде на студенти от различни специалности и дисциплинарни полета възможност да представят свои авторски разработки и да обменят академичен опит с колеги и преподаватели. Като резултат от събитието се предвижда да излезе рецензиран сборник с текстове, който ще бъде издаден от УИ „Паисий Хилендарски“.

Тематични направления:

• Литература и езикознание;

• История;

• Социология, гражданско образование и философия;

• Природни науки и математика;

• Педагогика и психология.

Указания за участие: Студентите могат да участват с научни доклади, като всеки от тях ще разполага с 10 минути за тяхното презентиране.

Заявка за участие: Желаещите да участват трябва да изпратят попълнен формуляр за участие на адрес: conference_kardzhali@uni-plovdiv.bg

Важни срокове:

15.03.2024 г. – краен срок за изпращане на заявка за участие;

26.04.2024 г. – краен срок за подаване на пълен текст на докладите;

13.05.2024 г. – получаване на потвърждение за участие;

21.05.2024 г. – провеждане на събитието;

Всички докладчици ще получат сертификати за участие в конференцията.

Желаещите да получат повече информация могат да се включат в информационна среща с организаторите, която ще се проведе на 29.02.2024 г. от 13:30 ч. в 222 зала.

Съавторите на един доклад могат да бъдат не повече от трима души. Задължително изискване е в изследването да бъде включен преподавател – като съавтор или научен ръководител. Първият автор на доклада задължително трябва бъде студент. Докладите не бива да са публикувани до този момент.

Задължителни изисквания за оформление:

Обемът на докладите не бива да надвишава 10 стандартни компютърни страници (заедно с библиографията). Формат на страницата: А4, полета – стандартни. Страниците не се номерират. Моделът за оформяне на текстовете е следният:

Заглавие: Times New Roman, 12 pt, Вold, центрирано, с главни букви (All caps). Следва един празен ред. Автор(и): Изписват се името и фамилията на автора (авторите) – Times New Roman, 12 pt, Bold, центрирано (първият автор трябва да бъде студент). Институция: На нов ред се изписва пълното име на висшето училище, специалност, курс – Times New Roman, 12 pt, Вold, центрирано. Следва един празен ред. Резюме: до 250 думи, Times New Roman, Size 10 pt, Single, Justified), като в началото се изписва думата „Резюме“.

Текст на доклада – Times New Roman, Size 12 pt, Justify, единично междуредие. Между абзаците не се оставя допълнително разстояние. Отстъпът за нов ред трябва да се прави от Paragraph, First Line, а не ръчно (с табулация). Бележките под линия са с шрифт Times New Roman, 10 pt, Justified, междуредие Single.

Таблици и илюстрации – таблиците, графиките и фигурите се номерират и разполагат на мястото, на което се споменават за първи път (а не отделно, в края на текста), като се центрират. Фигурите да имат номерация с арабски цифри и наименование – под фигурата, центрирано. Таблиците да имат номерация с арабски цифри и наименование – над таблицата, подравнено вдясно.

Формулите да имат номерация с арабски цифри в скоби, подравнено вдясно от тях. Съкращенията т.е., т.нар., ед.ч., мн.ч., м.р., ж.р., ср.р. се пишат БЕЗ интервал. Съкращения с редно числително, изписано с цифра, се пишат С интервал и БЕЗ точка след цифрата – напр. 3 л., I спр. и др.

Препратки в текста: Когато в текста е направена библиографска препратка, тя се оформя по следния модел: Този проблем е подробно разгледан в граматиката на И. Куцаров (Куцаров 2007). Ако в текста се използва цитат, след двоеточие се пише и номерът на страницата, откъдето е цитатът, напр.: (Куцаров 2007: 59). За да се означи пропусната част от цитат, се използват квадратни скоби с многоточие – срв.: „По традиция в раздела за глагола се включват и два вида отглаголни съществителни […] – образуваните с формантите –не и –ние“ (Куцаров 2007: 125). Ако цитатът в текста е от книга в съавторство, в скоби трябва да бъдат посочени фамилиите на всички съавтори, напр. (Бояджиев, Куцаров, Пенчев 1998: 105). Ако съавторите са повече от трима, се пише фамилията на главния редактор или на първия от изредените съавтори, а след това „и кол./et al.“ – срв.: Стоянов и кол. 1983/Bourdieu et al. 1993.

Библиографско описание: Думата БИБЛИОГРАФИЯ се пише след основния текст: All caps, Bold, Size 12 pt (с отстъп за нов ред). Следва един празен ред, а след това по азбучен ред се представят източниците (кирилица, латиница). Примерно оформление на библиографски източник:

Книга:

Бояджиев, Т., 2002. Българска лексикология. София: УИ „Св. Климент Охридски“. Статия в сборник: Ницолова, Р., 2012. За формалните промени при граматикализацията. // Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 50–58.

Статия в списание:

Georgiev, N., M. Teoharov, 2001. Biogenic Elements and Phytomass Dinamics of Mesoxerothermic Herb Ecosystem, Journal of Balkan Ecology, 1, 62-67.

Електронен източник:

Кирова, Л., 2006. Интернационализация на разговорната реч чрез съвременните професионални социални сленгове. // Литернет, 13.03.2006, № 3 (76). , последно посетен на 19 февруари 2018.

Съкращаването на личните имена в библиографията (и в основния текст) трябва да е с първа буква – срв. Стоянов, С. (вм. Стоянов, Ст.); Куцаров, И. (вм. Куцаров, Ив.) и др.