Резултати от конкурсния изпит по Български език

Кандидатстудентска кампания 2024 г.

РЕГЛАМЕНТ

 1. Писменият конкурсен изпит по български език във филиала ще се проведе на  1 юли 2024 г. от 9:00 часа.
 2. Кандидат-студентите следва да бъдат в указаните за провеждане на изпита зали най-късно до 8:30 часа.
 3. Кандидат-студенти, които са се явили след изтегляне на изпитния вариант, не се допускат до участие в изпита.
 4. Писменият конкурсен изпит е анонимен. Кандидат-студентите са длъжни да пишат само със СИН химикал.
 5. При доказано преписване или опит за преписване, притежание на техника с мобилна връзка, както и при неспазване на указанията на квесторската комисия по изпитната процедура, писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на квесторската комисия. Писмената работа заедно с всички материали, иззети като доказателство за преписването, се запечатват и върху плика с анулираната работа задължително се записват мотивите за анулирането на работата и се подписват от кандидат-студента и от членовете на квесторската комисия.
 6. Кандидати с анулирани работи не участват в класирането.
 7. До половин час след започване на изпита кандидат-студентите нямат право да напускат залата.
 8. Кандидат-студентът предава писмената си работа на председателя на квесторската комисия, който в негово присъствие проверява документа с входящия номер. Кандидатът лично запечатва малкия плик с талона с входящия номер и изчаква запечатването на големия плик с поставени в него запечатан малък плик и писмената му работа.
 9. В деня преди изпита кандидат-студентът е длъжен да провери за мястото на провеждане на изпита, на което е разпределен да се яви. На изпита всеки кандидат-студент е задължен да носи документ за самоличност и документ с входящия номер за явяване на изпита.

ФОРМАТ

 1. Вариантите за конкурсния изпит по български език се подготвят от комисия, назначена със заповед на директора на ПУ – Филиал „Любен Каравелов“.
 2. Избира се един от предварително подготвените изпитни варианта. Всеки изпитен вариант съдържа три задачи за проверка на езиковите умения на кандидатите.
 • 2.1. В първата задача се поправят заложени в текста граматически грешки;
 • 2.2.  Във втората задача се поправят заложени в текста пунктуационни грешки;
 • 2.3. Третата задача се състои в създаване на текст по зададена тема.
 • Оценяването на първа и втора задача се осъществява по утвърдена скала, а при третата задача се оценяват уменията на кандидатите да разсъждават и да създават завършен текст.
 • Всяка работа  се оценява от двама отделни оценители. Оценката, поставена от всеки оценител, е средноаритметична от оценките за изпълнение на трите изпитни задачи.
 • Крайната оценка е средноаритметична от оценките на двамата оценители.
 • Работите, получили отлична или слаба оценка, се оценяват от трети оценител (арбитър).
 • Получената крайна оценка е окончателна и не подлежи на промяна.

ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ за конкурсен изпит по български език