Алумни клубът към Филиал „Любен Каравелов“ гр. Кърджали на ПУ „Паисий Хилендарски“ е учреден през учебната 2022-2023 година.

В съвременното си значение понятието „Алумни” представлява събирателно название на успешно завършилите даден университет или специалност.

Алумни клубът поддържа връзката на завършилите студенти с Филиала в гр. Кърджали. Членове на клуба са бивши и настоящи студенти и преподаватели, свързани с академичния живот и традициите на Филиала.

Основни цели на алумни общността са: да подсили връзките и комуникацията между Филиал „Любен Каравелов“, неговите бивши възпитаници, настоящи студенти и преподаватели; да спомага за утвърждаването и имиджа на учебното заведение като академично и културно пространство на национално и международно ниво; да създава и подпомага връзки между науката и практиката чрез традиционни срещи и интерактивни прояви.

Формите, поддържани от алумни общността, са:

·        срещи на випуски за обмен на идеи и добри практики;

·        споделяне на опит и постижения в социалните мрежи на Филиала;

·        участие в научни форуми, организирани от Филиала.


Участие на бивши студенти в Шестата студентска научна конференция “Науката – предизвикателство за младите” – 21,05,2024 г.


Среща на преподаватели и служители, които са работили във Филиала. Срещата е част от дейностите, посветени на 60 г. висше образование в гр. Кърджали.


Среща на Випуск 1993 специалност “История и география”


Среща на Випуск 1973 специалност “Биология, химия и география”


Вижте и мнения на потребители на кадри и завършили студенти!