Катедра „Педагогически, природни и хуманитарни науки“ е създадена на 01.12.2021 год. с решение на Академичния съвет при ПУ „Паисий Хилендарски“ (Протокол № 24/22.11.2021 год.).

Катедрата се сформира чрез обединяване на съществуващите до 2021 год. във Филиала катедри „Хуманитарни и природни науки“ с ръководител доц. д-р Елисавета Семерджиева и „Педагогически науки“ с ръководител доц. д-р Ваня Маркова Маринова-Найденова. Сливането на двете структурни звена е продиктувано от стремежа на академичната общност да отговори на актуалните изискванията на системата на висшето образование у нас, а така също и от образователните потребности на обществото и от високите изискванията на съвременния трудов пазар.

На основание решение на Филиалния съвет на ПУ, Филиал „Любен Каравелов“ (Протокол № 8/01.12.2021 г.) и чл. 63. ал. (2) от Правилника за устройство и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“, за ръководител на катедрата е избрана доц. д-р Ваня Маркова Маринова-Найденова.

Следвайки натрупания 60-годишен опит и традиции на своите предшественици, катедра „Педагогически, природни и хуманитарни науки“ продължава да подготвя високо квалифицирани специалисти на ОКС „бакалавър“ за нуждите на страната и региона, утвърждавайки активно авторитета на Филиал „Любен Каравелов“ Кърджали като образователно, изследователско и културно средище в структурата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.