Кандидатстудентска кампания 2024 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие.
  2. Плик-заявление за участие в класирането по реда на желаните специалности.

ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Таксата за кандидатстване е 40 лв. за явяване на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплащат по 25 лв. Таксата за  участие в кандидатстудентската кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит е 40 лв.

Забележка: 

За специалност „Начална училищна педагогика и чужд език” и „Предучилищна и начална училищна педагогика“  кандидатстващите се явяват задължително на изпит за проверка на говорни и комуникативни способности, за който се заплаща такса от 25 лв.

Таксите за кандидатстване могат да бъдат платени в брой в касата на Филиала или чрез банков превод във всяка търговска банка по сметката на ПУ-филиал „Любен Каравелов“-Кърджали:

ОББ клон КЪРДЖАЛИ

IBAN: BG77UBBS80023106031604

Банков идентификационен код (BIC) на ОББ: UBBSBGSF

Освободени от кандидатстудентски такси са: кръгли сираци – до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%; военноинвалиди, военнопострадали; лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция; майки с три и повече деца до 6-годишна възраст. Същите представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства. 

Календар с важни дати на кандидат-студента