Визия:

Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали се развива устойчиво и динамично в мултиетническия и поликултурен регион на Източните Родопи, функционирайки като утвърден образователен и изследователски институт от цялостната академична структура на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Висшето училище осигурява висококачествена общотеоретична и практическа подготовка в сферата на хуманитарните и природните науки. Завършилите студенти, с образователно-класификационна степен „бакалавър“, в различни професионални направления – “Биологически  науки”, “Педагогика”, “Педагогика на обучението по …”- се реализират успешно в съответствие с потребностите на свободния трудов пазар в България и в чужбина.

Мисията на филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали, в пълно съответствие с базисните стратегически задачи на ПУ „Паисий Хилендарски“, се изразява във фактическата реализация на  основни принципи на университетската идея, материализирани в:

·         успешна социализация на студентите;

·         системно предаване на непрекъснато обновявани научни знания, утвърдени културно-исторически традиции и общоприети етични модели на публично гражданско поведение;

·         удачно съдействие за пълното съхраняване и по-нататъшно всестранно развитие на образователния, научния и икономически потенциал на Източнородопския регион в полза на общонационалния интерес и гражданското общество на България. 

За осъществяване на така заявената мисия, академичният състав на филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали:

·         реализира на практика успешни теоретични модели довели до предлагането на достъпно, качествено, интердисциплинарно обучение в съответствие с доказали своята ефективност български просветни традиции и иновативни образователни стратегии в общоевропейски и световен план;

·         провежда разнообразни по своя тематичен ареал научни изследвания;

·         търси гъвкави управленски решения на разнотипни проблеми, съотносими с предизвикателствата на силно дигитализирания и глобализиран съвременен свят;

·         осигурява конкурентноспособни и пазарно приложими пакети от образователни и научноизследователски продукти и услуги.

Работещите във филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали, представляващ териториално изнесен съставен компонент от институционалната структура на ПУ „Паисий Хилендарски“, полагат всички необходими усилия за постигане основната цел на Университета, а именно: Утвърждаване на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ като „водеща българска образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и модерна инфраструктура – пример за академичен модел на качествено образование, територия на съвременни научни изследвания и иновации, желан и предпочитан партньор, с ясни, конкурентноспособни предимства“.