Филиал „Любен Каравелов”, гр. Кърджали осъществява обучение в бакалавърската програма БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ, която принадлежи към Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра).

Обучението в бакалавърската специалност БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ се основава на равнопоставеността на направленията „История“ и „Български език и литература“, което допринася за придобиване на хуманитарни знания с широка приложимост. Студентите изучават езиковедски и литературоведски дисциплини: история и съвременно състояние на българския език, българска литература и чужди литератури, фолклорна и съвременна култура. Обучението в историческото направление обхваща Българската история, Балканската история и Световната /обща/ история. Преподават се задължителни фундаментални дисциплини като археология, етнология, история на Византия, историография, архивистика и др. В бакалавърска програма е застъпено и обучението по педагогика и методика, като важно място заемат практическите дисциплини хоспитиране, текуща и стажантска практика. Студентите имат възможност да изучават различни избираеми дисциплини, които допълват техните знания свързани с българския език, литературата, историята и педагогиката.

След успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа завършилите бакалавърската специалност БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ получават образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “учител по български език и литература и учител по история”.

Те имат възможността да осъществяват учебна, научно-методическа и организационна дейност в системата на образованието и културата, и да работят в различни сфери на обществено-икономическия живот, които изискват висше хуманитарно образование.

Придобилите степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си в магистърски програми по история, литература, език, културология, туризъм и др. в системата на висшето образование в страната и чужбина.