Филиал „Любен Каравелов”, гр. Кърджали осъществява обучение в бакалавърската програма БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, която принадлежи към Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра).

Бакалавърската програма е нова и нейното разкриване е обусловено от въвеждането на учебния предмет Гражданско образование в училищните учебни програми от учебната 2020 – 2021 година. Тя има за цел да подготви квалифицирани педагогически кадри чрез качествено общотеоретично, специализирано и практическо обучение, разделено в два базисни модула: 1./ български език и 2./ гражданско образование и философия. Двата модула са обвързани с методически и педагогически дисциплини, даващи педагогическа квалификация на завършващите студенти.

Дипломиращите се бакалаври в специалността БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ придобиват професионална квалификация: учител по български език и литература и по гражданско образование и философия.

Получената квалификация гарантира на завършилите успешна реализация като учители по български език и литература в основния и в средния курс на българското училище, като учители по философия и по гражданско образование, да организират и ръководят успешно учебно-възпитателния процес, да бъдат филолози специалисти и експерти в различни български образователни и културни институции, да работят в печатни и електронни медии, да работят като сътрудници в издателства и рекламни агенции, като експерти в правителствени и неправителствени организации в областта на социалната и културната политика; като експерти, които изследват и оценяват социалните ефекти, възможностите и рисковете на политики, проекти и решения в областта на социалните, политическите и културните дейности; като консултанти по кариерно развитие, реклама и маркетинг, връзки с обществеността, в социална работа и консултиране, в социалните грижи и социалните дейности, икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена.

Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърски програми по филология, философия, социология, педагогика и други сродни научни области както в България, така и в чужбина.