Филиал „Любен Каравелов”, гр. Кърджали осъществява обучение в бакалавърската програма БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, която принадлежи към Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра).

Бакалавърската програма има за цел да подготви бъдещия експерт филолог по роден език и английски език, както и бъдещия учител в сферата на обучението по български език и литература и английски език. Тя е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които натрупват компетентности в нови и перспективни области.

Обучението е насочено към придобиване на фундаментални познания в областта на съвременния български език, българската литература, съвременния английски език, педагогика, психология, приобщаващото образование и др.; овладяване на учебното съдържание по дисциплини, подготвящи квалифицирани специалисти в областта на образованието в училищната институция, сред които са: методиките на обучението по български език и литература и по чужд език (английски език), информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда и др.; придобиване на допълнителни познания чрез избор на богат набор от избираеми и факултативни дисциплини.

Дипломиращите се бакалаври в специалността БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК придобиват професионална квалификация: учител по български език и литература и по английски език.

Тази квалификация позволява осъществяване на учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието. Завършилите бакалаври се реализират като учители по български език и литература и по английски език и литература в общообразователните училища.

Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърски програми  на ПН 2.1. Филология, в област Хуманитарни науки, както и във всички други области и направления, съобразно Закона за висше образование или правилниците на университети у нас и в чужбина.