Филиал „Любен Каравелов”, гр. Кърджали осъществява обучение в бакалавърската програма БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, която принадлежи към Професионално направление 4.3. Биологически науки.

Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра).

Специалността Биология и управление на природните ресурси в този вид не се предлага в други висши училища в страната. Разкриването ѝ се аргументира със значимите екологични проблеми на нашето съвремие, породени от мощното влияние на антропогенния фактор върху околната среда. В голяма степен тези проблеми са свързани с опазването и управлението на природните ресурси, което доведе до растяща потребност от нов тип специалисти – с широки познания в областта на биологията, екологията и опазването на околната среда, придобити чрез умело съчетаване на добра теоретична и практическа подготовка в две основни направления – биологично и административно.

Обучението на студентите по специалността се провежда според утвърдена учебна документация, съгласно с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити, а учебният процес е осигурен с необходимия брой висококвалифицирани хабилитирани преподаватели.

Завършилите бакалавърската програма Биология и управление на природните ресурси  получават професионална квалификация Биолог, експерт по управление на природни ресурси и придобиват правоспособност да работят във всички сфери, в които се разработват проблемите на опазването, обогатяването и възпроизводството на околната среда – в различни научноизследователски звена, в учебни и специализирани производствени лаборатории, във висши училища, във фирми, занимаващи се с екологични експертизи и разработване на проекти по управление на природните ресурси, в общините и кметствата – като експерти по проблеми на екологията и опазването на околната среда, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването, екологията и образованието.

Успешно дипломираните студенти бакалаври могат да продължат обучението си в магистърски програми по биология, екология, управление на природни ресурси и пр. в европейски и други чуждестранни университети.