Кандидатстудентска кампания 2024 г.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит.

Образователно-квалификационна степенСпециалностКонкурсни
изпити
Държавен
зрелостен изпит
БакалавърБългарски език
и английски език
(БЕАЕ)
Български език
(ушесторена)
Един по избор от: Английски език, Български език и литература
(ушесторена)
БакалавърБългарски език
и история
(БЕИ)
Български език
(ушесторена)
Един по избор от: История и цивилизации, Български език и литература, Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)
БакалавърБългарски език, гражданско образование и философия (БЕГОФ)Български език
(ушесторена)
Един по избор от: История и цивилизации, Български език и литература, Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)
БакалавърНачална училищна педагогика и чужд език (НУПЧЕ)Български език
(ушесторена)
Един по избор от: Английски език, Немски език, Руски език, Френски език, Български език и литература, Математика, История и цивилизации, Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)
БакалавърПредучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)Български език
(ушесторена)
Един по избор от: Български език и литература, История и цивилизации, Математика, Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)
БакалавърБиология и управление на природните ресурси (БУПР)Български език
(ушесторена)
Един по избор от: Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Математика, География и икономика, Български език  и литература
(ушесторена)

ВАЖНО!

1.     Признават се оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ), положени:

·       в периода от 2008 г. до 2021 г., включително като задължителни или допълнителни;

·       след 2022 г., включително.

2.   В балообразуването оценките от всички ДЗИ участват с еднакъв коефициент.

3.   Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки от ДЗИ по балообразуващи предмети, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.

4.   В случай че кандидатстващите с оценки от ДЗИ положат и съответните конкурсни изпити, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.

5.   При успешно полагане на повече от един алтернативен за дадена специалност кандидатстудентски изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.

6.   Когато за дадена специалност е  посочен повече от един вариант  за образуване на състезателния бал, класирането се извършва въз основа на варианта, формиращ най-висок бал.

7.   При липса на оценка от ДЗИ по български език и литература в дипломата за средно образование (дипломи, издадени преди 2008 г.), която участва в образуването на състезателния бал за дадена специалност, за балообразуваща се счита оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

ЗАБЕЛЕЖКИ

1.  За специалността „Български език и английски език“ приоритетно се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по английски език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили посочения за тази специалност конкурсен изпит, но задължително имат оценка в дипломата по английски език.

2.  За специалност НУПЧЕ

  • Първо се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили посочения за тази специалност конкурсен изпит;
  • Не се приемат документи за кандидатстване в специалностите НУПЧЕ и ПНУП без удостоверение за успешно издържан устен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

3.  Форматът на кандидатстудентския изпит по български език е съобразен с този на изпита в ПУ „Паисий Хилендарски“. 

4.  Признават се оценки от конкурсен изпит по български език, положен в други висши училища.

5.  Кандидати, участвали в областни състезания, организирани от ПУ – Филиал „Любен Каравелов“, съвместно с РУО – Кърджали, също и в областни и национални кръгове на олимпиадите по български език и литература, математика, история, география, английски, немски, френски, руски език, химия и биология и получили оценка над 5,00, могат да се запишат във филиала без приемен изпит. При липса на оценки се прилага таблица за признаване на точковата система, приета в ПУ „Паисий Хилендарски“.

6.  Конкурсният изпит по чужд език се признава за успешно издържан (оценка 6,00) от кандидат-студентите:

  • Немски език – положили успешно Deutsches Abitur или изпитите Deutsches Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) или TestDaF, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие;
  • Английски език – положили успешно международни изпити за владеене на английски език, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие, както следва:

1.  CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)

2.  CPE (Certificate of Proficiency in English)

3.  IELTS (bands 6.7.8.9)

4.  PITMAN – Higher Intermediate – Advanced

5.  TOEFL (с минимум 550, 213 или 100 т.);

  • Завършилите езикови гимназии.